Referatet fra årsmøtet ser du her

ÅRSMØTET 2019

Styrets beretning for 2018

Den 25. september fikk vi den triste beskjeden om at vår formann Stein Bendixen var gått bort.

Nestformann Astrid Ramnefjell overtok lederskapet. Øvrige styremedlemmer har vært Dag Bredal, Magne Indahl og Gunnar Sjøberg. Valgkomiteen har bestått av Rolf Amundsen og Gunnar Stavseth. Inger Cecilie Weedon Ramstad og Ernst Røgler har vært varamedlemmer. Revisor har vært Ellen Marie Kolflaath.

Styret har hatt to styremøter, et i oktober 2018 og et i januar 2019.
På januarmøtet deltok også valgkomiteen ved Rolf Amundsen og varamedlem Inger Cecilie Weedon Ramstad. Møtene har vært holdt hos Astrid Ramnefjell.

Det har vært et spesielt år for Bærum Sogneselskap med noe mindre aktivitet enn vanlig på grunn av sykdom. Men vi hadde en fin vårtur på fjorden med Rigmor i slutten av mai. Grillfesten som vanligvis holdes i slutten av august, måtte dessverre avlyses.

Styret har diskutert veien videre og konkludert med at foreningen bør fortsette med et nytt og fremtidsrettet mål. Det er knyttet mye historie til Bærum Sogneselskap som ble stiftet 18.01.1873.

Det  gjentas litt fra fjorårets årsberetning skrevet av Stein Bendixen:
«Bærum Sogneselskap er en forening som skal ha som formål å fremme allmennyttige forhold i Bærum. Styret mener at Sogneselskapet i utgangspunktet bør sikte på å kunne være et korrektiv til gjeldene politikk og samfunns-utvikling, og der det er mulig initiativtager til nye allmennyttige tiltak i Sogneselskapets beste tradisjon.»                                                           

Årsmøtet 2018
Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

 

 

 

 

                                                                                                       

 ÅRSMØTET 2019

Kjære medlemmer i Bærum Sogneselskap.

Velkommen til årsmøte 2. april kl 19.00 på Bekkestua bibliotek.
Etter årsmøtet vil Dag Bredal fortsette sitt spennende foredrag om kunst og makt som vi fikk første del av i fjor.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive referatet.
  3. Styrets beretning for 2018 vedlagt nedenfor.
  4. Regnskap for 2018
  5. Revisors beretning
  6. Handlingsplan og budsjett. Styret overlater til det nye styret å lage/sette opp en handlingsplan og budsjett for 2019.
  7. Kontingenten
  8. Valg

- valg av styre med varamedlemmer frem til 2020
- valg av revisor
- valg av valgkomite

  1. Eventuelt (for saker som ikke er av prinsipiell karakter eller vedtektsendringer)

Kontingenten for 2019 på kr 100 pr. person bes innbetalt til Bærum Sogneselskap, bankkonto 1627.07.10623.

Velkommen!

Magne Indahl             Dag Bredal         Gunnar Sjöberg      Astrid Ramnefjell