ÅRSMØTET 2018

Årsmøtet i Bærum Sogneselskap ble holdt på Ramstad gård 24. april 2018.

Bærum Sogneselskap som ble stiftet 18. januar 1873, har som formål å fremme
allmennyttige tiltak i Bærum.

Årsmøtet godkjente regnskapet og styrets beretning for 2017.

Handlingsplan for 2018 ble godkjent. Det ble besluttet vårtur med Rigmor søndag 27. mai og grillfest på Ramstad søndag 26. august.

Stein Bendixen ble gjenvalgt som formann, som nestformann ble valgt Astrid Ramnefjell.
Magne Indahl, Dag Bredal og Gunnar Sjöberg ble gjenvalgt som medlemmer. Revisor og valgkomite ble gjenvalgt.

Dag Bredal holdt etter møtet et meget interessant kåseri om kunst, kultur og makt.
Deretter ble kvelden avsluttet med hyggelig samvær og interessante diskusjoner.

Her er noen bilder fra årsmøtet:

Kjære medlemmer i Bærum Sogneselskap,
      
ÅRSMØTET 2018

Styrets beretning for 2017

Sidsel Ramstad ble på årsmøtet 19. april 2017 utnevnt som æresmedlem I Bærum Sogneselskap. Sidsel ledet Sogneselskapet i perioden 1996 – 2008. Da Sidsel ble styreleder i 1996 åpnet hun sitt hjem på Ramstad gård for styremøter, årsmøter og inviterte medlemmene hvert år til grillfest på gården på høstparten. Sidsel har ved sitt engasjement og kunnskap om Bærums- og Sogneselskapets historie vært avgjørende for at Sogneselskap har kunnet fortsette sin virksomhet.

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på kr. 535.
Det er innbetalt kontingenter på til sammen kr. 8.660. Ett medlem har innbetalt kr. 160.
Renteinntekter var kr. 674.  Møter og arrangementer belaster regnskapet med kr. 6.795.
Ellers bare beskjedne driftsutgifter. Eiendeler totalt er lik innestående i bank på kr. 136.417.

Årsmøtet besluttet å registrere Bærum Sogneselskap I Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret. Kort tid etter årsmøtet fikk Sogneselskapet beskjed fra DNB at banken måtte avslutte sitt kundeforhold med Sogneselskapet hvis Sogneselskapet ikke omgående ble registrert. For å bli registrert måtte vi sende inn Stiftelsesdokumentet fra stiftelsen 18. januar 1873. Vedtektene måtte samtidig endres fordi Enhetsregisteret mente at ordet selskap som gjennomgående var brukt i vedtektene kunne oppfattes slik at foreningen var et selskap og ikke en forening. På ekstraordinært møte i Bærum Sogneselskap 7. juni 2017 ble vedtektene derfor endret slik at det nå står forening alle steder hvor det før sto selskap.  Bærum Sogneselskap ble 19.06.2017 registrert i Enhetsregisteret med stiftelsesdato 18.01.1873, Virksomhet/art/bransje hvor det heter: Bærum Sogneselskap er en forening som skal ha som formål å fremme allmennyttige formål i Bærum.

Årsmøtet besluttet å kjøpe 2.000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS dersom aksjene kunne kjøpes til kurs 13,50 eller lavere. Kjøp av aksjer er ikke gjennomført fordi aksjen fortløpende er omsatt til høyere kurs, senest 26.03.2018 til kurs 14.10.


                                                                       

Årsmøtet besluttet å støtte et initiativ for å bevare terapibassenget ved Martina Hansens Hospital. Brev ble 25. april sendt til ordførerne i Asker og Bærum med kopi til Statsråd Bent Høie, Helse- og Omsorgsdepartementet. Henvendelsen medførte engasjement og utførlige svar fra kommunene, som beklaget stengningen, men pekte på kommunale alternativer.  Problemet er at Martina Hansens Hospital er et privat foretagende, der kommunene kjøper tjenester. Bassenget er i dag stengt, men daglig leder ved hospitalet arbeider for at det skal gjenåpnes. Vårt bekymringsbrev ble å lese i Budstikka.

Under årsmøtet ble det reist spørsmål om å doble kontingenten med sikte på å kunne gi Sogneselskapet økonomi til å engasjere seg i et eller annet positivt/allmennyttig tiltak for unge mennesker i Bærum. Forslaget ble fremmet med sikte på en beslutning under årsmøtet 2018. Styret mener at en kontingent-økning med formål å endre foreningens karakter, vil kunne medføre betydelig frafall. Kontingenten bør ikke økes med mindre det kan oppnås bred enighet blant medlemmene om støtte til et aktuelt prosjekt. Prosjektet må komme først, deretter behovet for økonomisk støtte. Styret mener at Sogneselskapet i utgangspunktet bør sikte på å kunne være et korrektiv til gjeldende politikk og samfunns-utvikling, og der det er mulig initiativtager til nye allmennyttige tiltak i Sogneselskapets beste tradisjon.

Det er i denne sammenheng nyttig å holde det klart for seg at samfunnet har endret seg radikalt siden Sogneselskapets velmaktsdager. Der privat initiativ tidligere var nødvendig, har det offentlige overtatt og blitt dominerende. Bærum er en veldrevet kommune og kommunale tiltak gjennomsyrer lokalsamfunnet. I tillegg har det vokst frem en tett skog av foreninger og lag med særinteresser, svært mange helt eller delvis finansiert av kommunen.
Bærum Sogneselskap har dessuten begrensninger i form av utredningskapasitet og kontorplass.

Sogneselskapet skal fortsatt være en møteplass for de som er opptatt av Bærums historie og utvikling.

Det vil fremover bli lagt vekt på å synliggjøre Bærum Sogneselskap i Budstikka.
Bilder som gir et godt inntrykk av våre aktiviteter, bør legges ut med tilhørende tekst.

Styret ønsker dere velkommen til årsmøtet på Ramstad 24. april klokken 19:00,

Vennlig hilsen

Stein Bendixen
På vegne av styret

Årsmøtet 2018
Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

 

Et lydhørt årsmøte 2018
Dag Bredal kåserer om kunst, kultur og makt
Årsmøtet ble avsluttet med interessante diskusjoner og ost og vin

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                   Ramstad 14. og 17. april 2018
ÅRSMØTET 2018
 
Hermed innkalles til årsmøte i Bærum Sogneselskap

TIRSDAG 24. april 2018 KLOKKEN 19:00

Årsmøtet holdes på Ramstad gård, Maisen Pedersens vei 14, 1363 HØVIK

 Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

 1. Styrets beretning for 2017
 2. Regnskapet for 2017
 3. Revisors beretning for 2017
 4. Kontingenten
 5. Budstikka
 6. Vårturen 2018
 7. Grillfesten 2018
 8. Valg av styre frem til årsmøtet 2019
 9. Valg av revisor
 10.  Valg av valgkomite
 11.  Eventuelt

     Deretter vil Dag Bredal kåsere om kunst og makt.    
     Etter kåseriet inviterer styret til diskusjoner, gode oster, gode viner,
     lettøl, mineralvann og annet å drikke.

    Dere er hjertelig velkomne.

    Stein Bendixen
    På vegne av styret

Formann Stein Bendixen leder årsmøtet 2018