Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

 
Kjære medlemmer i Bærum Sogneselskap,
  

                                                                              Ramstad, 15. mai 2013
ÅRSBERETNING FOR 2012

Regnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på kr. 50.

Kontingenten har også for 2012 vært kr. 100 pr. person. Det er innbetalt
kr. 5.800 i kontingenter, herav har 5 medlemmer også betalt for 2013.

Årsmøtet 2012 vedtok at det skulle feires at Sogneselskapet ville fylle 140 år
18. januar 2013. Det ble opprettet en festkomite som bestod av Sidsel Weedon,
Siri Haslestad Markussen og Inger Sjöberg. Det ble vedtatt at jubileet skulle feires 
25. januar 2013 på Øverland gård. Det ble i denne anledning innbetalt et depositum på kr. 5.000 til restauratøren. Det ble bestemt at hver deltager skal betale en egenandel på kr. 500.

For øvrig belastes regnskapet bare ved kostnader på til sammen kr. 5.727 ved ordinær drift, arrangementet ved årsmøtet og den årlige grillfesten på høstparten.

Under gjeld er ved årsskiftet bokført forskuddsbetalte egenandeler på kr. 7.500.

Vi skal i 2013 betale kr. 27.890 til restauratør i anledning jubileumsfesten. Beløpet vil bli betalt så snart vi mottar sluttfaktura.

Innestående i bank utgjorde ved årsskiftet kr. 142.722, herav renter kr. 4.977.

Årsmøtet for regnskapsåret 2011 ble avviklet 6. juni 2012. Regnskapet, styrets beretning og revisors beretning ble enstemmig godkjent.

Følgende tillitsvalgte ble valgt frem til årsmøtet 2013:

Stein Bendixen, formann, medlemmer Siri Haslestad Markussen, Iselin Semb og Magne Indahl. Ernst Røgler som varamedlem. Lina Anchersen som revisor.
Valgkomite: Rolf Amundsen og Gunnar Sjöberg.

Sidsel Weedon var årets foredragsholder. Hun holdt et meget interessant foredrag om hvordan det var å bo på Ramstad gård i gamle dager. Foredraget som hun også holdt på Høvik Vels årsmøte er lagt ut på vår hjemmeside.

Årsmøtedagen ble avsluttet med gode oster, gode viner og annet å drikke etter eget valg. Mange satt og hygget seg i lang tid utover kvelden på Ramstad gård.

Vårturen gikk denne gang til Nansen-parken. Det var spådd regn og kalde grader. Det ble en fin sommerdag med varme grader med sol som kom og gikk.
Nansen-parken ble en særdeles spennende, interessant opplevelse med kunstig elveløp og moderne arkitektur på vei til Nansen som overskuet området fra sin høyde ved enden av parken. Dagen ble avsluttet md kaffe og kaker på restaurant Odonata ved det gamle flytårnet på Fornebo.

Den årlige grillfesten ble avviklet på Ramstad 2. september. Grillfesten ble også denne gang meget vellykket. Det vart spådd regn, men det ble en relativt varm og solrik kveld med deilig grillmat. Og med mye godt å drikke som medlemmene hadde tatt med seg til festen.

Gunnar Sjöberg, vår web-redaktør har fortsatt arbeidet ved å utvikle vår hjemmeside. Årsmøtepapirene for årsmøtene 2008 – 2013 kan leses på nettsiden. Dere kan her også se bilder fra flere av årsmøtene, vårturene og grillfestene.

Styrets formann er medlem av i Styringsgruppen i Bærum kommune som   arbeider med tiltak for utvikling og tilrettelegging av Fairtrade handel. Sogneselskapet er opptatt av sitt samfunnsansvar og stolte over på denne måten å medvirke til å fremme etisk handel lokalt og internasjonalt. Gå inn på www.baerum.kommune.no og søk på Fairtrade, her kan dere velge blant mange interessante artikler om dette temaet.

Etter vedtak på siste årsmøte har Sogneselskapet bidratt til et utvidet tilbud av Fairtrade-merkede røde og vite viner på polet i Sandvika.  

Styret ønsker dere hjertelig velkommen til årsmøtet på Ramstad Gård onsdag 22. mai 2013.

 

Stein Bendixen
For styret i Sogneselskapet
Kontakt gjerne styret på mail-adresse Baerum.Sogneselskap1@gmail.com

REFERAT FRA ÅRSMØTET 22. mai 2013
 
Årsmøtet ble avholdt på Ramstad gård.

Årsmøtet ble ledet av formann Stein Bendixen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
Magne Indahl ble valgt som referent

Det var 21 medlemmer tilstede: Stein Bendixen, Sidsel Weedon, Inger Cecilie Weedon,  Frode Krohg, Ivar Saunes, Ernst Røgler, Siri Haslestad Markussen, Ole Kirkeby, Gerd Irene Kirkeby, Dag Bredal, Randi Smedsgaard, Jannicke Devold, Lina Anchersen, Gunnar Sjöberg, Rolf Amundsen, Ellen Marie Kolflaath, Inger Condrup-Jensen, Ellen Seip, Nils Ween, Astrid Ramnefjell og Magne Indahl.

Årsberetningen og regnskapet ble gjennomgått av styrets formann. Regnskapet viste et overskudd på kr. 50,-. 58 medlemmer hadde betalt kontingent på til sammen kr. 5.800.  Renteinntektene utgjorde kr. 4.977.
Det var betalt kr. 5.000 som depositum til restauratør i forbindelse med 140-års jubileet 2013. Kostnader ved administrasjon, årsmøte og grillfesten 2. september utgjorde kr. 5.727. Innestående i bank ved årsskiftet utgjorde kr. 150.496.
Styrets beretning og regnskap ble godkjent. Revisors rene beretning ble tatt til etterretning.

140-års jubileet, som fant sted på Øverland gård 25. januar, ble svært vellykket.
Årsmøtet rettet stor takk til festkomiteen som hadde bestått av Sidsel Weedon, Siri Haslestad Markussen og Inger Sjöberg, for prikkfri forberedelse og gjennomføring av arrangementet.

Sogneselskapet skal i 2013 betale restauratør (32.890 – 5.000) kr. 27.890.
Skal dessuten betale ved private innkjøp til festen og hjemkjøring av betjeningen kr. 6.432. Jubileumsfesten kostet derved (39.322 – minus egenandeler 14.000)      kr. 25.322, som vil bli belastet regnskapet for 2013.

Årsmøtet rettet også stor takk til Gunnar Sjöberg som web-redaktør for forbedring og fortløpende oppdatering av Sogneselskapets internet-sider.

Valgkomiteen v/ formann Rolf Amundsen og Gunnar Sjöberg foreslo følgende tillitsvalgte frem til årsmøtet 2014:
Stein Bendixen styreformann, styremedlemmer Siri Haslestad Markussen, Astrid Ramnefjell, Dag Bredal og Magne Indahl. Inger Cecilie Weedon og Ernst Røgler som varamedlemmer.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til valgkomiteens innstilling.
Ellen Marie Kolflaath ble etter forslag på årsmøtet valgt til ny revisor.

Styret vil fortsette sitt arbeide for å gjennomføre tidsrettede tiltak i tråd med Strategiutvalgets forslag fremlagt og vedtatt på årsmøtet 2008. Herunder fortsette sitt arbeide med å fremme Fairtrade rettede tiltak . Styrets formann sitter i Styringsgruppen i Bærum kommune når det gjelder dette arbeidet og deltar derved aktivt i dette arbeidet på vegne av Sogneselskapet.

Styret vil fremover gjennomgå Strategiutvalgets forslag vedtatt på årsmøtet 2008. Se hvilke forslag som er realisert, se hvilke forslag som ikke er gjennomført og utarbeide ny tiltaksplan som vil bli fremlagt på årsmøtet 2014.
 
Vårtur/sommertur innen 15. juni ble drøftet uten at konkrete forslag ble vedtatt . Styret vil i løpet av mai invitere til turen.

Den årlige grillfesten på Ramstad Gård vil bli arrangert 1. september.

Frode Krohg var årets foredragsholder.
Han fortalte om malerslekten hans fra oldefaren Christian Krohg og livet til sønnen Per Krohg og familien i Paris. Det ble en fasinerende og levende fremstilling av kunstnerfamilien i gamle dager, visualisert med bilder under hele kåseriet.

Årsmøtedagen ble avsluttet med utsøkte oster, en meget god Fairtrade-merket rødvin og annet å drikke etter eget valg. Det ble en interessant og meget hyggelig kveld på Ramstad Gård.

Magne Indahl
Referent

P.s.
Hjemmeside: www.BærumSogneselskap.org
Mail til styret:  baerum.sogneselskap@gmail.com
Formannen, Stein Bendixen, hilser årsmøtet velkommen
Årsberetningen for 2012 presenteres
Formannen takker årsmøtet 2013
Frode Krohg holdt et interessant kåseri om sin slekt med oldefaren Christian Krohg og livet til sønnen Per Krohg.
På skjermen: Lucy Krohg, bestemor til Frode.

 

Årsmøtet ble avsluttet med utsøkte oster og en god Fairtrade-merket rødvin.