Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

 

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

 

REFERATET FRA ÅRSMØTET 19. MAI 2010

 

Årsmøtet ble holdt på Ramstad gård.

 

Årsmøtet ble ledet av formann Stein Bendixen.

Det var ingen bemerkninger til innkallelsen.

 

Innledningsvis holdt Tore Henning Larsen, daglig leder for Seniorsaken, et meget interessant foredrag med illustrasjoner over temaet, Når blir man gammel? Han gjorde rede for Seniorsakens engasjement for vanskelig stilte eldre og illustrerte ved eksempler hva Seniorsaken har oppnådd i kamp med kommuner og stat. Det er tydelig at eldre i Bærum generelt har vesentlig bedre vilkår enn eldre i mange andre kommuner. Det var interessant å høre om de mange arrangementer og reiser som Seniorsaken legger til rette for sine medlemmer.

 

Før selve saksbehandlingen på årsmøtet startet, sa formannen noen minneord om vårt æresmedlem, Lisen Munthe-Kaas, som gikk bort kort etter årsmøtet mars 2009.  Årsmøtet mintes ved denne anledning også våre tidligere medlemmer Andreas Haslum, Anne Katrine Werenskiold og Erik Forfang ved ett minutts stillhet.

 

Årsmøtet ble deretter formelt satt, beretning og regnskap for 2009, som viste et overskudd på kr. 2.932, ble gjennomgått og godkjent. Innestående i bank var ved årsskiftet kr. 138.116. Revisors rene beretning avgitt 14. mai 2010 ble lest opp, og tatt til etterretning.

 

 Årsmøtet drøftet den positive situasjonen Bærum Sogneselskap nå er inne i med blant annet egen hjemmeside på Internet.  Det er spesielt hyggelig at Jubileumsheftet 1873 - 1973 er gjort tilgjengelig for alle på Internet. Dette sikrer bevaring av mye av Sogneselskapets historie for ettertiden, og gir et godt grunnlag å bygge videre på når det gjelder enkelte av de tiltak som Strategiutvalget har pekt på som nye tidsrettede tiltak for Sogneselskapet.

 

Herunder Sogneselskapets engasjement i styringsgruppen i arbeidet med å få Bærum godkjent som Fairtrade-kommune. Sogneselskapet hadde i sin tid blant annet som oppgave å hjelpe vanskeligstilte mennesker. Den gang snakket vi først og fremst om sosial urettferdighet i vår bygd, i dag ønsker vi også å bidra til utjevning av global urettferdighet, jfr. det som er sagt om Fairtrade i lenker til Sogneselskapets hjemmeside. 

 

Flere medlemmer uttrykte stor tilfredshet over det arbeidet som styret hadde utført siden siste årsmøte.

 

Valgkomiteen ved Ottar Kirkeby og Rolf Amundsen hadde foreslått gjenvalg av følgende styre og andre tillitsvalgte:

 

Styreformann Stein Bendixen, styremedlemmer Siri Haslestad Markussen, Didrik Hjort, Magne Gjertmund Indahl, varamedlem Ernst Røgler.

 

Revisor Lina Anchersen.

De innstilte ble valgt ved akklamasjon

 

Som valgkomite ble forslått gjenvalg av Ottar Kirkeby (formann) og Rolf Amundsen. Valgkomiteen ble enstemmig gjenvalgt.

 

 

Aktiviteter for alle medlemmer:

 

Det ble foreslått at hvert medlem verver ett nytt medlem i løpet av 2010.

 

Vårtur til Oscarshall Slott en hverdag etter klokken 12 i perioden 15. - 20. juni.

 

Grillfest på Ramstad gård august/september.

 

Inger Cecilie Weedon tok flere gode bilder under foredraget til Tore Henning Larsen, som de fremmøtte kan få ved henvendelse til styret.

 

Årsmøtet ble avsluttet med god mat og drikke og hyggelig småprat frem til klokken 2200.

 

Magne Indahl

Valgt referent

 

ÅRSBERETNING FOR 2009

 

Årsmøtet ble holdt i Kommunegården 30. mars 2009.

Stein Bendixen ble valgt som styreformann, som styremedlemmer ble valgt Magne Indahl, Siri Haslestad Markussen og Didrik Hjort, med Ernst Røgler som varamedlem. Som valgkomite ble valgt Ottar Kirkeby og Rolf Amundsen. Lina Anchersen ble valgt som revisor. Alle valg var enstemmige.

 

Årsmøtet vedtok at Sogneselskapet skal prioritere sin virksomhet med

utgangspunkt i Strategiutvalgets forslag slik dette ble fremlagt på det

ekstraordinære årsmøtet 25.september 2008.

 

Sogneselskapet inviterte derfor 7. juni 2009 til tur om bord på M/S Rigmor. Fergeturen til øyene i Vestfjorden ble meget vellykket selv om det var litt vind og relativt kjølig på fjorden denne dagen. Vi avsluttet turen med medbrakt mat og drikke på Borøya før vi tok neste ferge tilbake til Kadettangen.

 

Styret har i sitt arbeid, i tråd med årsmøtets forutsetninger, valgt å starte med tiltak for å sikre Sogneselskapets historie for ettertiden.  Sogneselskapet er lagt inn på leksikonet no.wikipedia.org og Sogneselskapet har fått egen hjemmeside på internett.  Dere kan klikke dere inn på http://no.wikipedia.org og på www.bærumsogneselskap.org så kan dere se hvor langt vi er kommet med dette arbeidet. Dere kan også Google på Bærum Sogneselskap!

 

Sogneselskapet v/Strategiutvalget satt i Styringsgruppen som la grunnlaget for sertifisering av Bærum som Fairtrade-kommune 13. februar 2009. Styringsgruppen fortsetter sitt arbeid for at flest mulige varer og tjenester skal være anskaffet ved sertifisert etisk handel. Se gjerne på Bærum kommunes hjemmeside og søk på Fairtrade. Vi kan være stolte av å delta i dette viktige arbeidet.

 

Mange av Strategiutvalgets forslag til aktiviteter for Sogneselskapet årene fremover er tidkrevende og ressurskrevende. Sogneselskapet må for å få gjennomslagskraft synliggjøres og markedsføres på nettet og i media. Det som er gjort så langt er bare en begynnelse.  Etter hvert vil nye tidsaktuelle tiltak og gjøremål kunne påbegynnes og gjennomføres etter drøftelser på årsmøtene. Medlemstallet må økes vesentlig.

 

Styret ønsker dere hjertelig velkommen på årsmøtet onsdag 19. mai 2010.

 

Stein Bendixen

På vegne av styret

 

 

P.s.

Vi har også fått egen e-post adresse.

Kontakt styret når som helst på: baerum.sogneselskap1@gmail.com  

Tore Henning Larsen "in action"
Grillfesten 21.08.10

 

 

 

ÅRSMØTET 2010

 

Hermed innkalles til årsmøte i Bærum Sogneselskap

 

ONSDAG 19. MAI KLOKKEN 19:00

 

Møtet holdes på Ramstad Gård, Maisen Pedersens vei 14.


Innledningsvis vil Tore Henning Larsen, daglig leder av Seniorsaken, kåsere over spørsmålet: Når er man gammel?

Seniorsaken og Tore Henning slåss for eldres rettigheter og retten til en best mulig alderdom for den enkelte. Seniorsaken arrangerer også hyggelige tilstelninger og reiser spesielt tilrettelagt for seniorer og ledsagere. Tore Henning er en glitrende foredragsholder. Det blir et meget spennende og interessant foredrag!

 

      Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

1.    Styrets beretning for 2009

2.    Regnskapet for 2009, fremlegges på årsmøtet

3.    Revisors beretning for 2009.

4.    Valg av styret frem til årsmøtet 2011.

5.    Valg av revisor

6.    Valg av valgkomite.

7.    Tur til Oscarshall Slott månedsskiftet mai/juni.

8.    Grillfest august/september.

9.    Eventuelt

 

Etter møtet vil vi kunne diskutere nye aktiviteter og gjøremål for Sogneselskapet mens vi hygger oss med litt godt å spise og drikke.

 

 30. april 2010                  

 

 Stein Bendixen     

 På vegne av styret