Årsmøtet 2017
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009

Bærum Sogneselskap

For utvikling av Bærum siden 1873

Kjære medlemmer i Bærum Sogneselskap,

ÅRSBERETNING FOR 2008

På ordinært årsmøte 6. mars 2008 fremmet styret et forslag om å foreslå å nedlegge Sogneselskapet ved vedtak på årsmøtet 2009.
Forslaget ble, medregnet 9 fullmakter, vedtatt med 14 mot 12 stemmer.
Forslaget om nedleggelse av Sogneselskapet må på årsmøtet 31. mars bli vedtatt med 2/3-dels flertall for å bli nedlagt.

Styret som ble valgt på årsmøtet 6. mars 2008, som var det samme styret som hadde fremmet forslag om å nedlegge Sogneselskapet, ønsket på høstparten å gå ut av styret. På ekstraordinært årsmøte 25. september ble
det valgt et interimsstyre frem til årsmøtet mars 2009 med Stein Bendixen som formann og Magne Indahl som styremedlem. Sogneselskapets dokumenter ble stilt til disposisjon for interimsstyret 5. januar 2009.

På årsmøtet mars 2008 ble det etter initiativ fra Stein Bendixen vedtatt å opprette et Strategiutvalg som skulle se på mulighetene for fortsatt drift av
Sogneselskapet. Strategiutvalgets forslag til fortsatt drift ble lagt frem til orientering på det ekstraordinære årsmøtet september 2008.  Sogneselskapet, holder etter utvalgets syn i hevd en vesentlig del av Bærums historie som vil fortrenges fra bevisstheten ved nedleggelse av selskapet. Utvalget fremsetter en rekke forslag til fortsatt virksomhet for Sogneselskapet. Det er ikke meningen at alle skal være enige i alle forslagene. Noen av forslagene kan sikkert alle samles om, andre kan bare gjennomføres ved særskilt kunnskap og kompetanse hos enkelte medlemmer. Strategiutvalget har ønsket å ta vare på det historiske og det gode ved Sogneselskapet, og sette selskapet på kartet i en ny tid slik som selskapet ble satt på kartet i en tidligere tid.

Styret som ble valgt på årsmøtet 6. mars 2008, og som i september trakk seg fra styret, har ikke tatt initiativ til sosiale arrangementer i 2008 i påvente av endelig vedtak om nedleggelse eller fortsatt drift av Sogneselskapet. Hvis det
blir vedtatt at Sogneselskapet skal fortsette sin virksomhet, vil det for 2009
igjen bli arrangert vårtur og høstfest i tillegg til andre arrangementer for medlemmene, jfr. Strategiutvalgets forslag som interimsstyret slutter seg til.
Regnskapet pr. 28. desember 2008 er avlagt av styret som ble valgt på årsmøtet 6. mars 2008.  Regnskapet er revidert av Siri Markussen, valgt revisor for 2008.

Renteinntektene for 2008 var på kr. 6.298 og innestående på Sogneselskapets konti i DnB NOR utgjorde pr. 1. januar 2009 kr. 132.266.

Sogneselskapet har hittil ikke hatt utgifter for 2009.  

Interimsstyret foreslår at Sogneselskapet fortsetter sin virksomhet med
utgangspunkt i Strategiutvalgets arbeid og de foreslåtte tiltak.

 

Stein Bendixen              Magne Indahl

 

Vedlegg:
Regnskapet for 2008.

Strategiutvalgets presentasjon for medlemmene

 

Kjære medlemmer av Bærum Sogneselskap,
                                                                                Høvik, 5. mai 2009

Årsmøtet vedtok på sitt møte 30. mars 2009 at Sogneselskapet skal fortsette sin virksomhet, jfr. vedlagte referat fra møtet.

Sogneselskapet skal fortsatt være en møteplass for de som er opptatt av bygdens historie og utvikling. Sogneselskapet skal være en brobygger mellom gammel og ny kultur. Sogneselskapet skal igjen bli en arena hvor aktuelle saker kan tas opp, bli diskutert og iverksatt. Sogneselskapet skal ikke konkurrere med eksisterende vel eller foreninger, vel eller lag, men skal ta initiativ til samarbeid når dette kan gi bedre og raskere løsninger. Styret vil i første omgang konsentrere seg om de tiltak som Strategiutvalget har foreslått å gjennomføre på kort sikt, jfr. plansjene fra dette arbeidet som medlemmene tidligere har fått tilsendt. 

Sogneselskapet inviterer til tur om bord på M/S Rigmor & M/S Rigfar
søndag 7. juni klokken 10:30
Vi møtes ved fergeleiet på Kadettangen senest klokken 10.15.
Fergeturen til øyene i Vestfjorden tar 1 ½ time. Vi er tilbake klokken 12:00, hvoretter vi kan samles til en hyggelig prat på en av kafeene eller et av spisestedene i området. Hvis det er godt vær går vi under veis i land på en av øyene og koser oss med medbrakt mat og drikke. Vi tar da neste ferge tilbake fra øya og kommer tilbake til Kadettangen klokken 15:00.  Ta gjerne med familie eller venner, men disse må selv betale for fergeturen.

Medlemskontingenten er også for 2009 på kr. 100.
Sogneselskapet må ikke opphøre ved dagens medlemmer.
Familie og venner anmodes i tråd med Strategiutvalgets forslag å tegne nye medlemmer.

Vedlagt giro som kan benyttes ved betaling av kontingenten for 2009.
Vi vedlegger dessuten en ekstra blankett som kan benyttes ved tegning av nye medlemmer.

Ta gjerne kontakt med styret hvis dere har spørsmål til oss.

Beste ønsker om en best mulig sommer for dere alle fra

Styret i Sogneselskapet

v/Stein Bendixen

 

 

REFERATET FRA ÅRSMØTET 30. MARS 2009
 
Årsmøtet ble holdt i Kommunegården.
Møtet ble innledet med servering av pizza og noe å drikke.

Personlig fremmøte:
Lina Anchersen, Knut Arneberg, Rolf Amundsen, Stein Bendixen, Didrik Hjort,
Magne Indahl, Gerd Irene og Ole Kirkebye, Ingebjørg og Ottar Kirkebye,
Brynjulf Langballe, Per Langballe, Siri Haslestad Markussen, Ernst Røgler,
Inger og Gunnar Sjøberg og Sidsel Weedon.

Fremmøte ved fullmakt:
Solongo Amundsen, Per Brastad, Per Monsrud, Sidsel og Ivar Saunes og Gunnar Stavseth
ved fullmakt til Stein Bendixen. Erik Forfang ved fullmakt til Brynjulf Langballe.

Det var ingen bemerkninger til innkallelsen.

Regnskapet for 2008 ble godkjent, renteinntektene på kr. 6.298 for 2008
Godskrives regnskapet for 2008, som derved i stedet for et underskudd på
Kr. 5.505 gjøres opp med et overskudd på kr. 793.

Årsmøtet hadde på sitt møte 6. mars 2008 vedtatt å oppløse Sogneselskapet
på årsmøtet mars 2009. Vedtaket om nedleggelse av selskapet måtte bli
gjentatt med 2/3 dels flertall på årsmøtet mars 2009. Det sittende styre ønsket
på høstparten å trekke seg fra sine verv. På ekstraordinært årsmøte 25. september ble det derfor valgt et interimsstyre frem til årsmøtet 2009.
Interimsstyret viser til forslag til oppgaver for Sogneselskapet slik disse ble
fremlagt av Strategiutvalget på det ekstraordinære årsmøtet, og mener det er
grunnlag for fortsatt drift av selskapet. Ved gjennomgang av interimsstyrets beretning anførte Brynjulf Langballe at interimsstyret ikke var lovlig valgt.
Anførselen fikk ikke medhold av de øvrige fremmøtte, hvoretter beretningen
ble godkjent.
Det ble deretter stemt over årsmøtets vedtak 6. mars 2008 om å oppløse
Sogneselskapet. Forslaget fikk bare 1 stemme.
Sogneselskapet ble derfor ikke oppløst og fortsetter sin virksomhet.

Valgkomiteen ved Ottar Kirkeby hadde foreslått følgende valg av tillitsvalgte,
som ble valgt ved akklamasjon:

Styreformann Stein Bendixen, styremedlemmer Magne Gjertmund Indahl,
Didrik Hjort, Siri Haslestad Markussen og Ernst Røgler.

Revisor Lina Anchersen.

Som valgkomite ble valgt Ottar Kirkeby (formann) og Rolf Amundsen.

Årsmøtet takket Sidsel Weedon for hennes innsats som styreleder for
Sogneselskapet i 12 år. Årsmøtet har i alle disse år vært holdt på Ramstad
Gård med god hjelp fra hennes kolleger i styret.

Årsmøtet ble avsluttet med hyggelig småprat frem til klokken 20:30.

Valgt referent:

Magne Indahl

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009

  

Hermed innkalles til årsmøte i Bærum Sogneselskap

MANDAG 30. MARS KLOKKEN 19:30

Møtet holdes i Kommunegården, møterom M1 i 1. etasje.

Møtet innledes med et foredrag om Bærum kommunes fremtid med
utdrag fra kommuneplanen.

      Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

  1. Styrets beretning for 2008
  2. Regnskapet for 2008
  3. Presentasjon av strategiutvalgets forslag til fortsatt drift av Sogneselskapet
  4. Årsmøtets vedtak 6. mars 2008 om å foreslå at Sogneselskapet oppløses ved vedtak på årsmøtet mars 2009. Hvis Sogneselskapet ikke nedlegges, skal det velges nytt styre, revisor og valgkomité frem til årsmøtet 2010.
  5. Ved eventuelt vedtak om nedleggelse av Sogneselskapet, skal det treffes beslutning om anvendelse av selskapets aktiva.

 
15. mars 2009 

Stein Bendixen

For interimsstyret